آیین نامه شماره (۶۲) و مکمل های آن

شرایط عمومی بیمه وجوه در صندوق و وجوه در راه (در حال حمل) دانلود فایل PDFآیین نامه شماره ۶۲ شورای عالـی بیمـه در اجرای بند۳ ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامـی ایران و بیمه­گـری و به منظور: · ساماندهی، ضابطه‌مند نمودن و استاندارد سازی بیمه وجوه در صندوق و وجوه در راه · نظارت بر عرضه بیمه وجوه …