آیین نامه شماره (۹۲) و مکمل های آن

«آیین­ نامه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم» دانلود فایل PDFآیین نامه شماره ۹۲ شورای­عالی بیمه در جلسه مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۴ به استناد ماده ۱۷ و در اجرای ماده ۶۸ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، «آیین­نامه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم» را مشتمل بر ۵۲ ماده و ۱۳ تبصره به شرح ذیل تصویب نمود:  فصل اول- کلیات و تعاریف ماده …

آیین نامه شماره (۹۱) و مکمل های آن

آیین­ نامه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه اتکایی دانلود فایل PDF آیین نامه شماره ۹۱ شورای عالی بیمه در جلسه مورخ ۱۳۹۴.۱۱.۲۶ به استناد ماده ۱۷ و در اجرای ماده ۶۸ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، «آیین­ نامه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه اتکایی » را مشتمل بر ۳۵ ماده و ۱۰ تبصره به شرح ذیل تصویب نمو فصل اول- …