آیین نامه شماره (۹۳) و مکمل های آن

«آیین نامه حاکمیت ‌شرکتی در مؤسسات ‌بیمه» دانلود فایل PDF آیین نامه شماره ۹۳ شورای عالی بیمه در جلسه مورخ ۱۰/۰۲/۱۳۹۶ به استناد بند ۵ ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، «آیین نامه حاکمیت ‌شرکتی در مؤسسات ‌بیمه» را مشتمل بر ۲۰ ماده و ۳ تبصره به شرح ذیل تصویب نمود:   فصل اول- تعاریف ماده ۱-اصطلاحات …