آیین نامه شماره (۸۴) و مکمل های آن

«شرایط عمومی بیمه‌نامه حوادث اشخاص» دانلود فایل PDF  آیین نامه شماره ۸۴ شورای‌عالی بیمه در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، در جلسه مورخ ۱۳۹۲.۰۳.۲۲ «شرایط عمومی بیمه‌نامه حوادث اشخاص» را مشتمل بر ۲۰ ماده و ۹ تبصره به شرح ذیل تصویب نمود: فصل اول: کلیات ماده ۱- اساس قرارداد: این ‌بیمه‌نامه بر اساس قانون بیمه …