قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری

قسمت اول -تشکیل و موضوع دانلود فایل PDF قانون تاسیس بیمه مرکزی ماده ۱– به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت موسسه ای به نام بیمه مرکز ی ایران طبق مقررات این قانون به صورت شرکت …

قانون بیمه

قانون بیمه های بازرگانی معاملات بیمه دانلود فایل PDFقانون بیمه ماده ۱– بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد . متعهد را بیمه گر طرف تعهد را بیمه گذار …